Konkurs „Co czytamy? – zareklamuj książkę, nagrywając zwiastun”

 

Zapraszam uczniów „Energetyka” do udziału w konkursie filmowym, który został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju (http://www.mbp-szczawno.pl/). Finał konkursu odbędzie się w naszej szkole pod koniec maja. Wtedy zostaną zaprezentowane wszystkie filmy. Zgłoszenia i filmy można kierować do biblioteki szkolnej lub bezpośrednio do organizatora. Szczegóły znajdziecie w regulaminie poniżej.

czytaj dalej: Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY

                                    „ Co czytamy? – zareklamuj książkę, nagrywając zwiastun.”

 • 1   ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju.

 • 2   KONKURS: Booktrailer to krótki film, którego celem jest zachęcenie widza do sięgnięcia po prezentowaną książkę. To forma, która łączy literaturę z filmowymi środkami wyrazu, tradycyjną lekturę z nowymi technologiami.
 • 3   Celem konkursu jest:

– promowanie czytelnictwa wśród młodzieży

– rozwój kreatywności

– łączenie tradycji i nowoczesności –  poznawanie literatury wykorzystując nowe technologie

– integracja  sztuki słowa i języka kina

– wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy zaprezentują najlepszy zwiastun filmowy (booktrailer) literatury polskiej lub światowej.

 • 4   Zasady konkursu
 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14 -19 lat szkół podstawowych (kl. VII, VIII) oraz średnich powiatu wałbrzyskiego.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich w tym praw autorskich, dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku danych osobowych, nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z prawdą.
 4. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 06.05.2019r. Ze względu na zachowanie bezstronności zgłoszenia należy wypełnić w kopertach wg wzoru:

I koperta z pseudonimem – zastępnikiem imienia i nazwiska osobie biorącej udział w konkursie. Pseudonimem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr. W zaklejonej kopercie powinna znajdować się płyta CD lub pendrive z nagranym zwiastunem filmowym. 

II koperta – kopertę podpisujemy tym samym pseudonimem. W zaklejonej kopercie powinna znajdować się kartka
z następującymi informacjami o autorze pracy konkursowej:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • telefon,
 • e-mail kontaktowy

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres MBP w Szczawnie-Zdroju ul. Al. Wojska Polskiego 4a.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu /załącznik nr 1/.
 2. Wszystkie prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
 3. Ocenie podlega: klarowność przekazu, wybór książki, oryginalność ujęcia, zastosowanie nowoczesnych technologii, zrozumienie tekstu, komplementarność elementów budujących dzieło i rodzaj zastosowanych technik artystycznych. Warto podkreślić, że booktrailer nie jest streszczeniem książki, lecz jej prezentacją, która zachęca do lektury.
 4. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.
 5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 28.05.2019r. o godz. 9:30 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.
 • 5   Warunki uczestnictwa

Tematyka konkursu i wymagania formalne pracy konkursowej

 1. Przedmiotem konkursu jest zwiastun filmowy książki, będącej utworem o wysokich walorach artystycznych
  i poznawczych.
 2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwuminutowego filmu promującego wybraną książkę, czyli booktrailera. Dłuższe prace będą odrzucane.
 3. Wybór prezentowanej książki  pozostaje w gestii uczestników.
 4. Film może być wykonany w dowolnej technice (fabuła, animacja poklatkowa).
 5. Prace mają być przesłane na płycie DVD lub pendrive w standardowym formacie wideo mp4.
 6. Booktrailer jest wynikiem samodzielnej pracy ucznia. Booktrailer może być efektem pracy jednego ucznia.
  Rolą nauczyciela jest wspieranie uczniów i zapewnienie pomocy o charakterze merytorycznym.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2.     Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 3.       Niniejszy Regulamin dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju oraz na stronie internetowej: www.mbp-szczawno.pl
 4.      Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 5.      Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury konkursowe.

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content