Nabór na stanowisko starszy referent

Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu ogłasza nabór na stanowisko starszy referent ds. administracji
1. Wymiar etatu – 1,00
2. Zakres obowiązków:
 przygotowanie i wprowadzanie danych do SIO (obie wersje),
 sporządzanie sprawozdań do GUS,
 administrowanie bezpieczeństwem informacji (ABI),
 prowadzenie inwentaryzacji majątku szkoły, w tym także oprogramowania,
 prowadzenie dokumentacji przyjęcia i likwidacji, jak również przeniesienia składników majątku szkoły,
 organizowanie utylizacji wycofanego z eksploatacji majątku szkoły, głownie sprzętu z zakresu IT,
 przygotowanie i wykonywanie operacji finansowo księgowych,
 przygotowanie i prowadzenie inwentaryzacji z wykorzystaniem wspomagania komputerowego,
3. Kwalifikacje (wykształcenie, uprawnienia, staż):
 wykształcenie wyższe,
 staż pracy minimum 3 lata,
 posiadanie uprawnień związanych z ABI.
4. Wymagania: Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 znajomość ustawy o systemie oświaty, o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy,
 umiejętność posługiwania się komputerem i oprogramowaniem, w szczególności: środowisko Windows, pakiet Office, SIO, programy do inwentaryzacji, Symfonia, Płatnik.
Wymagania dodatkowe:
 odpowiedzialność,
 obowiązkowość,
 samodzielność,
 komunikatywność.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 dokumenty potwierdzające staż pracy – kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – starszy referent ”) w sekretariacie dyrektora, w biurze wicedyrektorów lub w biurze Kierownika Gospodarczego Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 5 w godz. 9.00 – 13.00, lub przesłać listem poleconym na adres: Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych w terminie do dnia 14 lipca 2016 r. do godz. 15.00 .
 Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
7. Inne informacje:
 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 748422191,
 Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 lipca 2016r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty.
Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
mgr inż. Ryszard Janas Dyrektor Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content